1403/03/05

دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در بتن

دانه بندی شن و ماسه عامل مهمی در شکل گیری خواص بتن است


دانه بندی شن و ماسه عامل مهمی در شکل گیری خواص بتن است. محدوده دانه بندی طــوری در نظــر گرفتــه میشـود که معمولا از طرفـی حجـم فضـای خالیِ بیـن سـنگدانه ها تـا آنجـا کـه امـکان دارد کاسته شــود و از طــرف دیگــر کارایــی مناســبی بــرای بتــن تأمیــن گــردد. زیــرا اگرچــه میتــوان منحنی دانه بندی و محدوده آن را طــوری ارائه کرد کــه حداقل فضای منافـذ بـه دسـت آیـد، امـا ممکـن اسـت چنیـن مخلوطـ بتنی دارای کارایـی مناسب نباشد. دانه بنــدی سـنگدانه های بتــن همچنیــن تأثیر زیــادی بر جداشدگی، آب انداختگی، جمع شدگی خمیری و جمع شدگی ناشی از خشک شـدن در بتن سخت شده دارد.

تاکنون در ایران عــدم دسترسی دائم و ثابت به شن و ماسه مناســب (خصوصا ریزدانــه) یکی از بزرگترین مشکلات تولید بتن آماده بوده اسـت و اکثرا شاهد ماسه هایی هستیم که فاقد فیلــر و ریزدانــه لازم هســتند. هرچقــدر ســنگدانه ریــز (ماســه شســته) دارای فیلر و ریزدانه بیشتری باشد بتن پرمقاومت با کارایی بالا میتوان تولید کرد.

شرکت صدراکنار شیراز تولیدکننده شن و ماسه در شیراز این مشکل را برای مصرف کنندگان تا حد زیادی برطرف نموده و هم اکنون دارای شن و ماسه شسته باکیفیت بالا و با خصوصیات مناسب برای تولید بتن آماده می باشد.

شرکت صدرا کنار شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز


دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در بتن

شرکت صدرا کنار شیراز تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه, معدن شن و ماسه در شیراز

1396/01/11
دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در بتن
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98