1403/05/04

دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در بتن

دانه بنــدی شن و ماسه عامــل مهمــی در شــکل گیری خــواص بتــن است. محــدوده دانه بنــدی طــوری در نظــر گرفتــه میشــود کــه معمــولا از طرفـی حجـم فضـای خالـیِ بیـن سـنگدانه ها تـا آنجـا کـه امـکان دارد کاسـته شــود و از طــرف دیگــر کارایــی مناســبی بــرای بتــن تأمیــن گــردد. زیــرا اگرچــه میتــوان منحنــی دانه بنــدی و محــدوده آن را طــوری ارائــه کــرد کــه حداقــل فضـای منافـذ بـه دسـت آیـد، امـا ممکـن اسـت چنیـن مخلوطـ بتنی دارای کارایـی مناســب نباشــد. دانه بنــدی ســنگدانه های بتــن همچنیــن تأثیــر زیــادی بــر جداشــدگی، آب انداختگــی، جمع شــدگی خمیــری و جمع شــدگی ناشــی از خشک شــدن در بتــن سخت شــده دارد. 

تاکنون در ایــران عــدم دسترســی دائــم و ثابــت بــه شن و ماسه مناســب (خصوصا ریزدانــه) یکــی از بزرگتریــن مشــکلات تولیــد بتــن آمــاده بوده اســت و اکثرا شــاهد ماسه هایی هســتیم کــه فاقــد فیلــر و ریزدانــه لازم هســتند. هرچقــدر ســنگدانه ریــز (ماســه شســته) دارای فیلــر و ریزدانــه بیشــتری باشــد بتــن پرمقاومــت بــا کارایــی بــالا میتــوان تولیــد کــرد.

شرکت صدراکنار شیراز تولیدکننده شن و ماسه در شیراز این مشکل را برای مصرف کنندگان تا حد زیادی برطرف نموده و هم اکنون دارای شن و ماسه شسته باکیفیت بالا و با خصوصیات مناسب برای تولید بتن آماده می باشد.

شرکت صدرا کنار شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز


دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در بتن

شرکت صدرا کنار شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98